Výsledky losování

Dne 6. 4. 2021 proběhlo losování z došlých závazných přihlášek. Pořadí po losování, ve kterém budeme nabízet rodičům smlouvy do naplnění kapacity najdete zde. Nejprve oslovíme prvních 18 vylosovaných a nabídneme jim uzavření smlouvy, která musí být škole doručena do 15. 4. 2021. Po podpisu smlouvy je třeba uhradit zálohu ve výši jednoho měsíčního školného. 

V případě, že někdo z prvních 18 vylosovaných nedoručí škole do 15.4. 2021 podepsanou smlouvu nebo v termínu dle smlouvy nesloží zálohu na školné, bude jeho místo nabídnuto dalšímu v pořadí. Zájemci budou dále oslovováni ve vylosovaném pořadí do naplnění kapacity. 

Zápisy do 1. třídy pro rok 2021/2022

 

Pro školní rok 2021/2022 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 18 dětí.
Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

V rámci vzdělávacího programu ScioŠkoly nanečisto se:

 • děti zúčastní asi 45minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče ve stejném čase jako děti zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,
 • na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná.

ScioŠkola nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

3. Rozhodnutí po ScioŠkole nanečisto

Do 3 dnů po absolvování ScioŠkoly nanečisto vám dáme vědět, jestli jste naplnili kritérium souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Vy nám dáte vědět, jestli váš zájem o zapsání vašeho dítěte do naší školy trvá.

4. Oficiální závazná přihláška

Do 2. dubna je nutné i přes předešlé kroky podat závaznou přihlášku. Přihlášku můžete podat těmito způsoby:

 1. osobně,
 2. poštou,
 3. datovou schránkou, (prosíme upozorněte nás na to)
 4. naskenovanou e-mailem (POZOR! Je nutné doručit i poštou nebo osobně).

Předvyplněný formulář vám pošleme emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. krok: Seřazení uchazečů

Bude-li zájemců více než 18, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
 2. mají sourozence na stejné ScioŠkole, 
 3. byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce a požádali o odklad,
 4. mají sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. dle výsledku losování.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, může být posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

6. krok: Uzavření smlouvy

Pokud zjistíme, že naše i vaše představy o vzdělávání vašich, později našich :-) dětí jsou v souladu, zařadíme vás v případě většího počtu dětí do losování za účasti notáře. Pokud budete vylosováni, uzavřeme s vámi smlouvu o vzdělávání.

Po seřazení uchazečů nabídneme prvním 18 uchazečům v pořadí smlouvu o vzdělávání. Pro dokončení procesu zápisu je třeba do  15.4. 2021 škole doručit smlouvu podepsanou oběma rodiči a uhradit zálohu na školné.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do naší ScioŠkoly.

Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole  Praha 6 “jisté”.

Poté budou oslovováni další uchazeči dle pořadí. Dle našich zkušeností se stává, že se z různých důvodů rodiče rozhodnou pro jinou školu, proto se určitě neváhejte informovat o aktuální situaci. Šance pořád může být. 😊

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, v září se uvidíme v naší ScioŠkole! 

 Další informace k zápisům

     

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili. Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu. Předmětem hodnocení bude: zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol, zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů posuzovat určitě nebudeme. 😃 Dítě se pak v rámci zápisu zúčastní programu, kde se seznámí se školou a průvodci a kde posoudíme jeho školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od dubna 2021, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 702717343) nebo emailem (na adrese praha6@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do termínu stanoveného školou, neboť poté již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.