Zápisy do 1. ročníku pro rok 2024/2025

Aktuální informace o průběhu zápisů do prvního ročníku budou zveřejněny během měsíce listopadu 2023. Již v tuto chvíli můžete vyplnit předběžnou přihlášku

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 18 dětí.

Termín pro podpis smlouvy je 10.4.2024. Po tomto datu budeme oslovovat rodiče dětí dle pořadí umístění pod čarou. 

VÝSLEDEK LOSOVÁNÍ NAJDETE  ZDE

Máme dvě volná místa do budoucí první třídy. Máte-li zájem, vyplňte přihlášku a domluvíme se na ScioŠkole nanečisto.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška 

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit asi 45 minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,

na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná. ScioŠkola nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online.

ScioŠkoly nanečisto se budou konat průběžně od prosince až do dubna. Na konkrétní termín ScioŠkoly nanečisto Vás pozveme po vyplnění předběžné přihlášky, popř. po doručení závazné přihlášky.

3. krok: Informace o naplnění kritéria souladu

Padneme-li si při ScioŠkole nanečisto do oka, budeme vás informovat . Pokud bude i váš zájem trvat můžete odevzdat závaznou přihlášku v daném termínu a budeme moci uzavřít smlouvu o vzdělávání. V případě převisu uchazečů budeme losovat.

4. Zápis a vyhodnocení zvýhodňujících kritérií

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 4. dubna závaznou přihlášku, kterou vám zašleme přes online zápisový systém. Přihlášky odevzdané elektronicky přes náš zápisový systém již nemusíte zasílat poštou ani podepisovat osobně.

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole a to:

 • 3. 4.  2024 od 9:00 do 11:00

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online.

Bude-li zájemců více než 18, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto 
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 3. Dítě docházelo do přípravné třídy při ScioŠkole,
 4. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky,
 5. Dle losu.

5. krok: Uzavření smlouvy o vzdělávání a nástup do školy

Po seřazení uchazečů dle kritérií, zašleme prvním 18 uchazečům v pořadí smlouvu o vzdělávání. 

Pro dokončení procesu zápisu je třeba do 10. 4. 2024 do 15:00 škole doručit smlouvu podepsanou oběma rodiči.

Po tomto termínu budou oslovováni další uchazeči dle pořadí.

Pokud vše klapne, v září se uvidíme v naší ScioŠkole! 

 Další informace k zápisům

     

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 4.4.2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 702717343) nebo emailem (na adrese iveta.stamposka@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 6.4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu. Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Rozhodnutí o nepřijetí

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.