Zápis

Zápis pro aktuální školní rok 2018/2019

Máme ještě několik volných míst ve 2. a 6. třídě. Ostatní třídy jsou plné. V případě zájmu se můžete k zápisu přihlásit zde.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

V případě, že se rozhodnete pro ScioŠkolu, tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k zápisu. 


 Zápis pro školní rok 2019/2020

Přijatí pro školní rok 2019/2020

2019-06-01-00001

2019-06-02-00004

2019-06-02-00005

2019-06-02-00006

2019-06-02-00007

2019-06-00-00008

2019-06-00-00009

2019-06-00-00010

2019-06-01-00011

2019-06-00-00015

2019-06-02-00020

2019-06-02-00022

2019-06-00-00021

2019-06-00-00023

2019-06-00-00024

2019-06-00-00025

 

Veškeré podrobnosti o průběhu zápisů najdete níže:

Předběžná elektronická přihláška:

Elektronickou přihlášku již není možné vyplnit. Každý, kdo vyplní tuto předběžnou elektronickou přihlášku, obdrží emailem do 1. 4. 2019 vyplněný formulář přihlášky se všemi náležitostmi přihlášky k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Tento vyplněný formulář přihlášky opatří zákonný zástupce podpisem a doručí ScioŠkole jedním z níže uvedených způsobů.

Zpracování elektronických předběžných přihlášek bude ukončeno 31. 3. 2019, poté zde bude k dispozici formulář přihlášky, který vyplníte ručně. Formulář naleznete zde.

Formální část zápisu – přijetí přihlášek (zahájení přijímacího řízení):

Přihlášky budou přijímány od 1. 4. 2019 do 3. 4. 2019 16 hod, a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově ScioŠkoly.

Vyplněný formulář přihlášky, který vám zašleme na váš email (nebo který vyplníte ručně), prosíme, zkontrolujte, podepište a doručte ScioŠkole jedním z následujících způsobů:

Osobně: V případě zájmu o osobní podání přihlášky je možné se dostavit do ScioŠkoly ve dnech 1. 4. 2019 až 3. 4. 2019 vždy mezi 8 hod a 16:00 hod. Pokud se vám ani jeden termín nehodí, kontaktujte nás nebo podejte přihlášku elektronicky nebo ji zašlete poštou, všechny způsoby podání přihlášky jsou rovnocenné, není nutné se do školy dostavit osobně.

Elektronické podání přihlášky: Vyplněný formulář  je třeba vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat na email: iveta.stamposka@scioskola.cz

Zaslání poštou: Vyplněný formulář  je třeba vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu ScioŠkoly 3. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o., nám. Na Santince 2440/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Rozhodující pro přijetí přihlášky je termín doručení do školy.

Přijetí závazné přihlášky vám potvrdíme emailem, v němž vám zašleme registrační číslo dítěte. Registrační číslo bude sloužit při zveřejnění výsledků losování a následně při zveřejnění seznamu přijatých dětí. Pokud neobdržíte registrační číslo do 5. 4. 2019 do 21 hod, kontaktujte nás, a to nejpozději do 8. 4. 2019 10 hod. Později už nebude možné dítě zařadit do losování.

Dne 8. 4. 2019 bude stanoveno pořadí přihlášených dětí, v němž budou až do naplnění volné kapacity zvány na osobní pohovor, a to podle následujících kritérií:

Zvýhodňující kritéria / Zvýhodňující kritérium a Losování

1)  Sourozence, který se vzdělává nebo vzdělával na stejné ScioŠkole (stejnou ScioŠkolou se rozumí stejné místo poskytování vzdělávání).

2)  Sourozence, který se vzdělává nebo vzdělával na jiné základní ScioŠkole nebo na střední ScioŠkole.

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku. (Hlásí-li se dva sourozenci do prvního ročníku, bude i jim poskytnuto zvýhodnění, a to tak, že pro konání osobního pohovoru platí pro oba sourozence vylosované pořadí toho z nich, který byl vylosovaný s nižším pořadovým číslem.)

3) Dítě se zúčastnilo zápisu na tuto ScioŠkolu v loňském roce a bylo přijato, avšak rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.

Pokud by počet přihlášených dětí, které splňují zvýhodňující kritéria, měl přesáhnout počet volných míst, bude rozhodnuto tak, že za splnění zvýhodňujícího kritéria sourozence na stejné ScioŠkole budou přiřazeny dva body, za splnění zvýhodňujícího kritéria sourozence na jiné ScioŠkole jeden bod, splnění zvýhodňujícího kritéria přijetí v loňském roce a následného odkladu jeden bod. Pořadí dětí, které získají stejný počet bodů, bude stanoveno losem.

Pokud by počet dětí, které splňují zvýhodňující kritérium, měl přesáhnout počet volných míst, bude pořadí určeno losem.

Dále pak i pořadí dětí, které nesplní žádné zvýhodňující kritérium, bude určeno losem.

Losování proběhne za dozoru notáře 8. 4. 2019 ve 13 hod.

Povinné kritérium pro přijetí – osobní pohovor

Registrační čísla dětí, které budou pozvány k osobnímu pohovoru, budou zveřejněna 8. 4. 2019  na internetových stránkách ScioŠkoly.

Osobní pohovory se budou konat od 11. 4. 2019 do 17. 4. 2019 či v náhradním termínu dle dohody s rodiči. Termíny budou oznámeny 8. 4. 2019 spolu se seznamem registračních čísel dětí pozvaných k osobnímu pohovoru.

Osobního pohovoru se zúčastní rodiče spolu s dítětem.

Dítě bude neformálním způsobem seznámeno s prostředím školy a formou hry či rozhovoru s průvodcem bude vyhodnocena jeho školní zralost tak, aby ScioŠkola mohla případně poskytnout rodičům  informace o tom, v jaké oblasti a jak dítě připravit na nástup do první třídy, případně upozornit na možnou vhodnost odložení školní docházky.

Hodnocení školní zralosti není kritériem pro přijetí do ScioŠkoly, zůstává vždy na rozhodnutí rodičů, zda o odklad nástupu školní docházky požádají.

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

Zda rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách
Zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol
Zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.
Hodnotí se souznění s pedagogickými principy ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

V případě, že po absolvování osobního pohovoru nebude některé z dětí přijato, rodiče požádají o odklad školní docházky či nedojde k uzavření smlouvy o vzdělávání ve stanoveném termínu, bude k osobnímu pohovoru pozváno další dítě či děti podle vylosovaného pořadí až do naplnění kapacity.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) po prvním kole osobních pohovorů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 23. 4. 2019. Rozhodnutí o přijetí budou rodičům v tomto termínu zaslány emailem.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2019.

Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis, kterým je duben 2019, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (a doloží příslušné posudky, viz níže), ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2019/2020, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2019. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38, odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 10. 4. 2019, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 702 717 341) nebo emailem (na adrese praha6@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 12. 4. 2019 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

 

Pokud budou zbývat volná místa ve vyšších ročnících, zápisy budou probíhat po 30.4.2018 a dále. Více informací se dozvíte na stránkách školy v průběhu května.

Nabídka kroužků 2019/2020

Přihlašování na kroužky (případný zájem):

 katerina.vodickova@scioskola.cz nebo jana.codlova@scioskola.cz 

Němčina 

prakticky a hravě zaměřená němčina

Lekt..

Kontakt

+ 420 702 717 343